جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت بهمن ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت بهمن ماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت بهمن ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 38986 40290 1304
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.2 42.9 1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3487 3580 93
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.5 32.1 1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 82820 83275 455
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 89.2 89.2 0
7  سایت BTS تعداد 38 49 11
8  سایت دیتا  تعداد 16 16 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 5795 7760 1965
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 11 11 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 4 4 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
15 فیبر نوری کیلومتر 219 221 2
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟