جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت لغایت بهمن ماه سال  94          
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93 وضعیت لغایت بهمن ماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت بهمن ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان تفت به استان     
1  منصوبه تلفن ثابت شماره   39089 809          
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 28964 29415 451   523518 5.6    
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 66.0 67.5 1.5   48.8 138.2    
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 17674 17857 183   65988 27.1    
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 65.4 66.6 1.2   41.2 161.7    
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 44244 44499 255   1156994 3.8    
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 100.8 101.8 1.0   108.0 94.3    
7  سایت BTS تعداد 42 46 4   672 6.8    
8  سایت دیتا  تعداد 34 34 0   203 16.7    
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2690 4352 1662   91585 4.8    
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 32 32 0   150 21.3    
11 سایت GSM روستائی تعداد 13 13 0   73 17.8    
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 250 250 0   793 31.5    
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0   66 3.0    
14 فیبر نوری کیلومتر 523 528 5   3808 13.9    
        شاخصهای بخش مرکزی  هفته دولت سال 92 هفته دولت سال 94 عملکرد دو ساله
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت   مشغول بکارتلفن ثابت 11756 12008 252
  5717 43745 3 10 290 مشغول بکار ADSL 314 678 364
             سایت BTS راه اندازی سایتهای میکرو اردان و برفخانه طزرجان
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟